Cứu dữ liệu A.Hoàng đĩa cứng WD500GB đã bị tháo cơ.

Ngày đăng: 11/04/2015

Cứu dữ liệu cho A.Hoàng (016899525**) đĩa cứng WD500GB đã bị đơn vị khác can thiệp nhưng không thành công. Sau khi tiếp nhận sự cố và kiểm tra . Sau một đêm chúng tôi đã trích xuất dữ liệu đầy đủ. Bao gồm (D:/ Software, E:/ Data, F:/ Backup) toàn bộ dữ liệu được bàn giao cho đối tac.

TOP